Openingstijden: Maandag t/m vrijdag - 08:30 tot 17:00 uur

E-mail:

info@biobalance7.nl

Telefoon:

(0511) 43 20 55

Privacyverklaring - BioBalance7

    • Home
    • Privacyverklaring

Privacyverklaring

Biobalance7, onderdeel van de besloten vennootschap Hoogrendement BV, respecteert de rechten van onze klanten. Gelijke rechten voor iedereen is geen voorrecht maar een basisbeginsel. De wet- en regelgeving waaraan wij onderhevig zijn accepteren wij zonder op- of aanmerkingen. Vanuit deze gedachte is het volledig voldoen aan de AVG een verdere stap. Voorop staat dat wij op respectvolle wijze omgaan met alle ons ter beschikking gestelde en bekend geworden gegevens die betrekking hebben op personen/bedrijven.

Uitgangspunten
Persoonsgegevens worden binnen Hoogrendement BV enkel verwerkt volgens de geldende wet en regelgeving. Bij iedere verwerking van gegevens zullen wij het belang vooropstellen van het beschermen van de privacy van betrokkene, onze wettelijke verplichtingen en het gerechtvaardigd belang van Hoogrendement BV om uitvoering te geven aan onze administratieve taken. De bewaartermijn van de persoonsgegevens zullen niet langer duren dan nodig voor het doel waarvoor  ze verzameld zijn, of op basis van de voor Hoogrendement BV van toepassing zijnde wet en regelgeving.

Welke gegevens verwerken wij?
Gegevens die bij ons via het bestelformulier binnenkomen worden zorgvuldig bewaard. Bestelformulieren worden opgeslagen in onze mailbox. De mailbox is beveiligd met een wachtwoord. Facturen worden op een computer zonder internet gemaakt. Deze facturen worden opgeslagen op een externe server. Gegevens worden niet langer dan nodig bewaard.

Welke gegevens verwerken wij niet?
Wij verwerken alle gegevens in overleg/ opdracht met/van de klant. Wij zullen daartoe alle noodzakelijke of waarschijnlijk noodzakelijke gegevens vastleggen. Wij leggen nooit gegevens vast die ons bekend worden maar niets te maken hebben met het doel van de werkzaamheden en aard van de opdracht. Zo zullen wij geen enkele vastlegging plegen over persoonlijke voorkeuren en relaties tussen individuen die geen betrekking heeft op de opdracht. 

Hoe verwerken wij?
Wij zijn een klein bedrijf en wij verwerken gegevens op opdrachtniveau. Wij maken gebruik van computer- en bestandssystemen. Onze systemen zijn niet aangesloten op het internet, alles wordt opgeslagen op een eigen server.

Bewaartermijn
Ons computersysteem wordt eens per jaar opgeschoond. Wij streven er naar om onze subsystemen (agendering en berichten-email) ook na 7 jaar te schonen. 

Beveiliging van gegevens
Wij nemen maatregelen ter bescherming van gegevens. Fysieke gegevens worden uitsluitend bewaard in afgesloten ruimten en worden, indien nodig, vernietigd door Reiswolf Archiefvernietiging. Digitale gegevens kunnen wij via interne gebaseerde toepassingen overal ter wereld inzien, maar worden beveiligd door wachtwoorden en opgeslagen op private servers. Er wordt voor datatransmissie zoveel mogelijk gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen.

E-mail
Wij maken gebruik van een eigen e-mailserver, die gekoppeld is aan domein-mail hosten. De e-mails worden geruime tijd bewaard op de externe mail-host (SMTP en POP service). Wij streven er naar om de externe opslag binnen een jaar na aankomst van de mail gestaakt te hebben, het mailbericht met daarin mogelijkerwijs persoonsgegevens wordt vervolgens op onze eigen server bewaard. Onze server is beveiligd en uitsluitend wij hebben toegang tot de email.

Rechten van betrokkenen
De AVG kent verschillende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen). Door deze rechten hebben betrokkenen meer mogelijkheden om de verwerking van hun persoonsgegevens te controleren. Het betreft de volgende rechten:

    • Recht op informatie;

    • Recht van inzage;

    • Recht op rectificatie;

    • Recht op verwijdering van gegevens;

    • Recht op overdraagbaarheid;

Controle en toezicht
De functionaris gegevensbescherming is aangewezen om de controle uit te voeren op de werking van de procedures en maatregelen in het kader van de gegevensbescherming. U wordt verzocht om vragen en opmerkingen in eerste instantie te richten aan deze functionaris. Indien u niet tevreden bent met de uitkomst daarvan, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

De taak Functionaris Gegevensbescherming in de zin van de AVG wordt binnen Hoogrendement BV ingevuld door de heer W. Oostenveld.

Naam : W. Oostenveld

Organisatie: Hoogrendement BV

Adres : Postbus 197, 9250 AD  BERGUM

Telefoon : 0511-432055

E-mail adres : info@biobalance7.nl

 

Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Heeft u een klacht over hoe Hoogrendement BV met uw privacygegevens omgaat of bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door Hoogrendement BV dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt deze autoriteit hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl